Adatkezelési tájékoztató és süti szabályzat

Érvényességének kezdete: 2021. március 8.

Definíciók

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is az adatok feldolgozását végzi. 

Az Adatkezelő

A honlap címe: https://www.bujakevi.hu

A honlap Buják Éva tulajdona.

Adatkezelő: Buják Éva

Postacím, székhely: 85221 Dachau, Prinz Adalbert Str. 14B.

Telefonszám: +36 30 7474 005

Kapcsolattartásra használt E-mail: evi[kukac]bujakevi[pont]hu

Az adatkezelési tájékoztató és a süti-szabályzat célja, hatálya

Fontosnak tarom a törvények betartását és ennek megfelelve azt, hogy a https://www.bujakevi.hu honlap látogatóinak, illetve az általa nyújtott szolgáltatások igénybevevőinek személyes adatai biztonságban legyenek. Ezért, amennyiben beazonosítható személyes adatot adsz meg a honlapon saját önszántadból (pl. a nevedet, az e-mail címedet), akkor ezek az adatok biztonságos rendszerekben kerülnek megőrzésre.

Buják Éva, mint adatkezelő (a továbbiakban adatkezelő) ebben a dokumentumban fogalmazom meg, és tájékoztatom a látogatókat és felhasználókat (továbbiakban Érintett), valamint teszem közzé az általam alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket az adatkezelés módjáról.

A jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos Bajor Adatvédelmi Hatóság adatvédelmi szabályainak és az Európai Uniós jogszabályoknak. (2016/679 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)).

Nincs olyan adat, amelynek tekintetében nem adatkezelőként, hanem adatfeldolgozóként járok el.

Az Adatkezelési tájékoztató és süti-szabályzat mindenkor hatályos verzióját a bujakevi.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon érheted el. Az Adatkezelési tájékoztatót bármikor megváltoztathatom, a közzététel és az érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

Adatvédelmi kérdésekben az alábbi email címen érhetsz el: evi@bujakevi.hu. Kérlek vedd figyelembe, hogy a beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) nem őrzöm meg.

Jogszabályi hivatkozások, az adatkezelés jogalapja, általános adatkezelési irányelvek

Az önkéntesen megadott személyes adataid kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzem:
GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a DSGVO Datenschutz-Grundverordnung (2016/679).

Adatkezelő a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a jelen tájékoztatóban felsorolt jogszabályok szerint végzi. A személyes adatok kezelése minden esetben az önkéntes hozzájárulásoddal történik, amely hozzájárulást bármikor jogosult vagy visszavonni. Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az értesítésedről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

Melyek a kezelt adatok és milyen módon céllal kerülnek felhasználásra?

A kezelt adatok a látogatók, illetve a honlapon kínált szolgáltatást igénybe vevők által önkéntesen megadott adatok (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)), melyeket hírlevél kiküldéséhez, az ingyenes, valamint a megvásárolt online oktatóanyagokhoz (cikkek, hanganyagok, videók), tanfolyami felülethez  kapcsolódnak. Az önkéntesen megadott személyes adatokat a hozzájárulásoddal kezelem amely hozzájárulást bármikor jogosult vagy visszavonni.

Egészségügyi adatok semmilyen formában nem kerülnek bekérésre, rögzítésre, így ilyen jellegü adatokat nem is kezelek és nem tárolok.

Az adatok harmadik személynek nem kerülnek kiadásra, azokat kizárólag a bujakevi.hu hírlevelének rendszeres, továbbá az ingyenes, valamint megvásárolt online oktatóanyagok (cikkek, tanulmányok, hanganyagok, videók) megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használom.

A saját személyes adataidon túl más személyes adatait ne add meg! A honlap, és a honlappal összefüggő szolgáltatások célközönsége a 18 éven felüliek.

A személyes adataid minden esetben biztonságos szervereken kerülnek tárolásra, amelyek biztonságáról a honlap fenntartásának adott részével foglalkozó cég gondoskodik. Az aktuális adatokat a bujakevi.hu/impresszum oldalon is megtalálod.

Te vagy a felelős azért, hogy a honlapon és/vagy a tanfolyami felületen való regisztrációkor megadott jelszavad kellőképpen bonyolult és egyedi ahhoz, hogy ne tudja más személy vagy számítógépes jelszótörő program kitalálni.

A honlapon való böngészésedkor használhatom a honlap használatával kapcsolatos adatokat. Ebbe tartozhat a böngészéshez használt eszköz IP címe, földrajzi helye, böngészőtípusa, operációs rendszere, a látogatás hossza, a látogatás forrása, a megtekintett oldalak és azok sorrendje. Ezeket az információkat a Google Analytics látogató-analízis rendszeréből kapom meg. Ezt az információt kizárólag a honlap használatának általános statisztikai elemzéséhez használom. A felhasználás jogalapja a honlapműködés vizsgálata, ugyanis részben ezekre a statisztikákra támaszkodva fejlesztem a honlapot.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő az önkéntesen megadott személyes adatokat integrált informatikai rendszerén (a bujakevi.hu működését biztosító szoftverek adatbázisában) tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve. Az adatkezelő a székhelyén semmilyen személyes adatot nem tárol, minden, jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezeléssel érintett személyes adat, a bujakevi.hu működését biztosító szoftverek adatbázisában vannak tárolva. Ezek földrajzi, fizikai helyei az adott szoftverek és tárhelyek szerint a következők:

Tárhelyszolgáltató

C-Host Kft.

Honlap: https://www.nethely.hu

Email: info [kukac] nethely [pont] hu

Tel: +36 1 445 20 40

Fax: +36 1 445 20 38

Hírlevélszoftver szolgáltató

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Honlap: https://www.listamester.hu

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Tárhelyszolgáltató: DigitalOcean

Email: info [kukac] bithuszarok [pont] hu

A kezelt adatokat információbiztonsági védelmi intézkedések strukturált rendszerével védjük. A védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítjuk ki és működtetjük. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok

Hírlevél feliratkozás során megadandó személyes adatok: Név és e-mail cím. A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti. A feliratkozáskor megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal kezeljük. A bujakevi.hu feliratkozással az kifejezett előzetes hozzájárulásodat adod, hogy a weboldaltól (bujakevi.hu) elektronikus levelet fogadj, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldal tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldal(ak) hírlevél olvasóinak köréből.

Az adatkezelés jogalapja: A te opt-in/opt-out alapú hozzájárulásod. Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: E-mail cím megadása nélkül a hírlevél küldés nem lehetséges. Az adatkezelésben kezelt adatok: Név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, IP cím. Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: A leiratkozásodig. A leirtakozást bármikor kezdeményezheted, a minden egyes kiküldött hírlevél alsó sorában található “Leiratkozás” linkre való kattintással.

Online rendeléshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok: Kötelező: Név, e-mail cím, irányítószám, város, utca, házszám. Nem kötelező: Cégnév. Az adatkezelés jogalapja: A te opt-in/opt-out alapú hozzájárulásod. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, számlázás. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: E-mail cím megadása nélkül a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges. A fiók általad kezdeményezett törlése után a szolgáltatáshoz való hozzáférés technikailag nem lehetséges. Az adatkezelésben kezelt adatok: Név, e-mail cím, irányítószám, város, utca, házszám, cégnév, IP cím. Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: A fiók törléséig. A fiók törlését bármikor kezdeményezheted.

Technikai adatok: Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, a te külön nyilatkozatod, vagy cselekményed nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok a te személyednek azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükséges. Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges. Az adatkezelésben kezelt adatok: IP cím, feliratkozás dátuma, vásárlás dátuma Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Online rendelés esetén: A fiók törléséig. A fiók törlését bármikor kezdeményezheted. Hírlevél feliratkozás esetén: A leiratkozásáig. A leirtakozást bármikor kezdeményezheted, a minden egyes kiküldött hírlevél alsó sorában található “Leiratkozás” linkre való kattintással.

Böngésző Süti – Cookie: A sütik feladata: A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazószerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát; szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását; általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai: felhasználó azonosítás, az egyes munkamenetek azonosítása, hozzáférésre használt eszközök azonosítása, bizonyos megadott adatok tárolása, nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása, analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A weboldal kényelmes, testre szabott böngészése a felhasználó által. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése. Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont. A sütik lejárati ideje: A böngésződben a sütik törléséig.

Munkamenet sütik – session cookie.

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A weboldal kényelmes, testre szabott böngészése a felhasználó által. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése. Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont. A sütik lejárati ideje: A böngésződben a sütik törléséig.

Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik 

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Az adatkezelés jogalapja: A látogató hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A weboldal látogatottságának mérése. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése. Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont. A sütik lejárati ideje: Az látogató böngészőjében a sütik törléséig.

Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége. A látogatónak lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik: A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket: általánosan letiltani; a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.); egyenként letiltani; egyenként, vagy csoportosan törölni; egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

Kinek kerülnek átadásra, továbbításra az adatok?

Személyes adataidat általános marketingcélokú használatra más személyeknek vagy harmadik félnek semmilyen esetben nem kerülnek átadásra vagy eladásra.

Mivel a honlap WordPress alapú, ezért a, fájljainak és adatbázisainak tárolását a WPEngine, Inc. hosztingszolgáltató látja el. A WPEngine általunk használt szerverei az Európai Unió területén belül helyezkednek el. A WPEngine adatkezelési szabályzatát itt olvashatod: https://wpengine.com/legal/privacy/

A WPEngine biztonsági infrastrukturájáról és protokolljáról itt olvashatsz: https://wpengine.com/support/wp-engines-security-environment/ A cég adatkezelési megállapodását pedig itt találod: https://wpengine.com/legal/dpa/

A látogatók által beküldött adatokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

A kéretlen üzenetek (spam) elleni biztonsági védelem részeként a honlap az Akismet spamvédelmi szoftvert használja. Az információkat az Akismet saját alapvető biztonsági tevékenységének elvégzése céljából saját szervereire továbbítja, hogy összevethesse őket az ott található spam-adatbázisával és megállapíthassa, hogy kéretlen üzenet-e az adott komment. Az Akismetet üzemeltető Automattic adatvédelmi szabályzatát itt olvashatod: https://automattic.com/privacy-notice/

A hírlevéllistám és a tanfolyami levelezés technikai üzemeltetését a ListaMester cég szolgáltatása látja el. A ListaMester kezeli a hírlevélfeliratkozással kapcsolatban megadott adataidat, beleértve a hírlevélregisztrációkor megadott nevedet és e-mailcímedet; tanfolyami feliratkozás esetén a tanfolyami regisztrációkor megadott nevedet és email címedet tárolja. Ezeket az adatokat mivel te jóváhagytad, az emailküldés technikai ellátásának érdekében adom át a Listamesternek, illetve tanfolyami regisztráció esetén a köztünk létrejött szerződés végrehajtása érdekében. A ListaMester rendszere tárolja továbbá a tőlem kért e-mailekre vonatkozó, a ListaMesteren tárolt profilodhoz tartozó statisztikai információkat, beleértve az emailekkel kapcsolatos kiküldési, megnyitási és kattintási statisztikákat. A Listamester teljes adatvédelmi és biztonsági rendszeréről itt olvashatsz: Adatkezelési tájékoztató | Listamester

Az általad megadott adatokat átadhatom, amennyiben arra feltétlenül szükség van jogi vagy bírósági ügyben, bíróságot helyettesítő eljárásban, biztosítás kötésében vagy fenntartásában, kockázatkezelésben, vagy szakmai tanácsadás igénybevételében.

Mindezeken felül, abban az esetben is átadhatom a nekem megadott adataidat, ha erre jogi kötelezettségem keletkezik.

Személyes adataid megőrzése, frissítése és törlése

Bármilyen okból tárolt személyes adatot csak addig tárolok, amíg abból az okból azt tárolni szükséges. Az adatok törlési határideje: A te önkéntes feliratkozásoddal kapcsolatos törlési kérelmed, melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehetsz.

Olyan adatokkal dolgozom, amit te adtál meg valamilyen szolgáltatásért cserébe, legyen az ingyenes szolgáltatás (pl. hírlevél), vagy szerződés nyomán adott szolgáltatás (pl. tanfolyam). Amíg ezek a viszonyok fennálnak (pl. továbbra is kéred a hírlevelet, vagy fennáll a közöttünk kötött tanfolyami szerződés), addig az ezekkel a szolgáltatásokkal összefüggő személyes adataidat korlátlan ideig tárolom.

A Google Analytics által gyűjtött látogatás-statisztikai adatokat (amik tartalmazhatják a személyes adatnak számító IP-címedet) a Google Analytics az adatgyűjtéstől számított 26 hónapig tárolja, utána automatikusan törli.

A honlapon végzett tevékenységeddel összefüggésben az eszközödön tárolt sütik egy része a böngészésed végével törlésre kerül, más sütik addig kerülnek tárolásra, amíg azoknak a törlését az eszközödön nem kezdeményezed (a sütikről részletesen az Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok pontban olvashattál).

Megőrizhetők a személyes adataid abban az esetben, ha ez feltétlenül szükséges törvényi kötelezettségeim biztosításához, vagy ha ezzel biztosítható a te vagy más természetes személy létfontosságú érdeke.

Személyes információ frissítése

A tárolt személyes információdat (pl. név, felhasználónév, e-mail elérhetőség) bármikor módosíthatod, melyet minden hírlevél végéhez csatolt, az adatmódosításra vomatkozó linken, önállóan megtehetsz.

Az adatkezeléssel összefüggő jogaid

Magyar nyelven a http://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html címen találsz részletes tájékoztatást az adatvédelemmel összefüggő jogaidról:

Az adatvédelmi szabályozás alapján a fő jogaid a következők: a rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga;  helyesbítési jog;  törlési jog;  az adatkezelés korlátozásának joga, az adatkezelés elleni tiltakozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, a felügyeleti szervnél való panasztételi jog, hozzájárulás visszavonásának joga.

A személyes adataid kezelésére vonatkozó bármely jogodat a nekem küldött e-mail útján gyakorolhatod.

Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk) Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az Érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz; panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz; ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve, ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból; jogi igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk) Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog (20. cikk) Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga (21. cikk) Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk) Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga. Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogaid megsértése esetén a jelent tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérhetsz tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehetsz panaszt. Ezek eredménytelensége esetén jogosult vagy bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Bajor Adatvédelmi Hatóságot (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht).

A jogaid megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Bajor Adatvédelmi Hatóságnál lehet élni:

Név: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Székhely: Promenade 18, 91522 Ansbach

Email: poststelle@lda.bayern.de

Telefon: +49 981 180093-0

Fax: +49 981 180093-800
Honlap: www.lda.bayern.de

 

Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.